تبلیغات
مجتمع ورزشی شهید گلاب منطقه 6 تهران - یوگا
یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است.

 ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. 

چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌است و در آن صورت یوگا را می‌توان علم

 کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود

 دانست. در این صورت به این دانش «روش» که همانا کنترل

 قوای تن و فکر است تأکید می‌شود. با توجه به چنین درکی، یوگا، در کتاب

شاندیلیوپانیشاد(Shandilyopanishad)،
 

این گونه تعریف شده‌است: «یوگا عبارت است از کنترل امواج ذهنی.» از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای

 نظاره کردن ودیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است.

 بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود.

 یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی حجابهای نفسانی.

بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده

 توصیف شده‌است، و سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض 

از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود. به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و

 اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی،

 توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد.

 بنابر این تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده :

«یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربة یوگا نایل می‌گردد.» بدین ترتیب هر کدام از معانی واژة یوگا،

 قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی‌شود.